ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓ. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ

Η εταιρία μας ακολουθεί και εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για το επάγγελμα των φυλάκων. 

Το κατωτέρω επαγγελματικό περίγραμμα περιγράφει ορισμένα στοιχεία, τα οποία κατά γενική παραδοχή πρέπει να ακολουθεί πιστά ο ‘’Ιδιώτης Φύλακας’’, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος του επαγγέλματός του και να διατηρεί το έργο του σε υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά είναι:

Α. Εμπνέει στους πελάτες αίσθημα ασφαλείας και θετικές εντυπώσεις για τον ίδιο και την επιχείρηση που εκπροσωπεί. Τούτο επιτυγχάνεται με τα εξής:

(1). Επιμελής παρουσία (ξυρισμένος, καθαρός, γυαλισμένα υποδήματα, προβλεπόμενη στολή καθαρή και σιδερωμένη).

(2). Ευγενής, ηθικός, σοβαρός, επαγγελματικά καταρτισμένος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τους Νόμους και το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(3). Έχει σταθερή επικοινωνία με τους εκπροσώπους του πελάτη, ανταποκρίνεται άμεσα στις απορίες και τα σχόλιά τους, βάσει του κανονισμού οδηγιών του και της γνώσης του για τον τομέα ευθύνης του, καθώς επίσης συγκεντρώνει και παρέχει όποιες πληροφορίες χρειάζονται, όταν του ζητηθούν.

nyfc kod 01 nyfc kod 01 nyfc kod 01 nyfc kod 01

 

Β. Επικοινωνεί με το περιβάλλον εργασίας του, με συναδέλφους του, εκπροσώπους της επιχείρησης και τα αρμόδια καθ΄ ύλη πρόσωπα. Δηλαδή:

(1). Ενεργεί βάσει των οδηγιών που λαμβάνει από τους ανωτέρους του, τις επιβεβαιώνει και ζητά διευκρινίσεις όπου απαιτείται.

(2). Παρέχει βοήθεια πρόθυμα όπου επιβάλλεται και είναι μέσα στις δυνατότητές του να το κάνει, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ.

(3). Διατηρεί σχέσεις συνεργασίας και συνοχής με όλα τα μέλη της ομάδας του και συμβάλλει στην εκτέλεση των επιδιωκόμενων στόχων, εφαρμόζοντας πιστά τις τυποποιημένες διαδικασίες άσκησης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί.

(4). Ενημερώνει τους συναδέλφους του και τα αρμόδια πρόσωπα, όταν αυτό απαιτείται, με τρόπο σαφή και μέθοδο κατανοητή προς αυτούς.

Γ. Κατανοεί, ακολουθεί και διαπιστώνει κάθε έλλειψη ως προς τις εντολές και ειδικές οδηγίες που του έχουν χορηγηθεί εκ της επιχείρησης και τις αρχές σχετικά με την προστασία του χώρου ευθύνης του, ως ακολούθως:

(1). Μελετά προσεκτικά και ερμηνεύει τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνει από τα αρμόδια πρόσωπα και ενεργεί βάσει αυτών, αναζητώντας τις αναγκαίες διευκρινίσεις από τους προϊσταμένους του.

(2). Αναφέρει με σαφήνεια όποιο περιστατικό αφορά την παραβίαση, καθώς και τη μη αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών και τους λόγους αδυναμίας εφαρμογής τους.

Δ. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους νόμους, τις διατάξεις και τα ψηφίσματα του κράτους, δηλαδή:

(1). Εκτελεί τα καθήκοντά του σεβόμενος το Σύνταγμα της Ελλάδος.

(2). Ακολουθεί τις εντολές των οργάνων της Δημόσιας Τάξης, εφόσον αυτές είναι νόμιμες, διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας μαζί τους, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που ασκούν προς αυτόν, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες συστάσεων και αναγνώρισής τους.